Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO", informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, zwanym dalej „Administratorem" którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  • pisemnie na adres Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
  • telefonicznie: 71 / 39-57-635
  • e-mail: iodo@szpital.wroc.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do następujących celów:
  • świadczenia usług zdrowotnych, w tym kontaktu i zarządzania usługami zdrowotnymi,
  • finansowych i archiwalno - statystycznych,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • profilaktyki zdrowotnej,
  • innych celów, na które pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. na cele dydaktyczne lub do badań klinicznych i innych naukowych.
 4.  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, zbiera je dla oznaczonych celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
 6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, a niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 7.  Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych przez Administratora.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa w drodze umowy zawartej na piśmie.
 11. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków osób zatrudnionych u Administratora. Ww. osoby zostały upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zapoznania i stosowania obowiązującej u Administratora „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych, w tym danych osobowych" oraz instrukcji „Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych". Upoważnione osoby zostały również odpowiednio przeszkolone z zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz aktami prawa wewnętrznego poprzez wewnętrzną stronę internetową - Intranet.

(źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 47/18 z dnia 02.07.2018 r.)


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO

Podstawą prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego w WSS im. J. Gromkowskiego jest art. 6 ust 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w odniesieniu do art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, w związku z art. 3 pkt 2g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, zwany dalej „Szpitalem” (ul. Koszarowa 5, 51- 149 Wrocław), którego przedstawicielem jest Dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
  • pisemnie na adres Szpitala: ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
  • telefonicznie: 71 / 39-57-635
  • e-mail: iodo@szpital.wroc.pl
 3. Na terenie Szpitala prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala, ochrony mienia i porządku wewnętrznego, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych.
 5. Monitoring obejmuje jedynie korytarze Szpitala oraz tereny na zewnątrz wokół obiektu, głównie parkingi i tereny umiejscowione bezpośrednio przed wejściami do obiektu.
 6. Państwa dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 7. Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Danych Osobowych poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana i przechowywana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego czasu, nagrania obrazu uzyskane z monitoringu zawierającego dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 8. W przypadku, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby spośród pracowników WSS im. J. Gromkowskiego, tj. Dyrektor WSS im. J. Gromkowskiego i Administrator Systemu Informatycznego. Osoby te, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, tj. dane z monitoringu w żadnym razie nie mogą być upubliczniane.
 10. Państwa dane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych, będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa w drodze umowy zawartej na piśmie.
 11. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 18/19 z dnia 28.02.2019 r.)

Banery/Logo