Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (właściciel strony internetowej https://www.szpital.wroc.pl/ ) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. Zamknij Zamknij

Odpłatny parking

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

§1 Słownik pojęć

 1. Zarządzający Parkingiem - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. J. Gromkowskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław, zwany dalej również Szpitalem.
 2. Użytkownik Parkingu - osoba fizyczna korzystająca z niego poprzez zaparkowanie na wyodrębnionym miejscu parkingowym, osoba kierująca pojazdem, pasażer lub właściciel pojazdu.
 3. Parking - teren Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, na który składają się wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe.
 4. Miejsce parkingowe - wydzielona powierzchnia Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§2 Informacje Ogólne

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.
 2. Bezpośrednią obsługę Parkingu prowadzi Biuro Obsługi Parkingu.
 3. Parking jest przeznaczony dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz pojazdów jednośladowych.
 4. Na jednym miejscu parkingowym dozwolone jest parkowanie dwóch jednośladów.
 5. Poprzez wjazd na teren Parkingu lub wykupienie karty abonamentowej, tj. wydanie karty abonamentowej Użytkownikowi po dokonaniu przez niego stosownej opłaty, następuje zawarcie przez Użytkownika z Zarządzającym umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub karta abonamentowa.
 7. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu lub z chwilą wygaśnięcia abonamentu, przez którą rozumie się brak wniesienia przez Użytkownika opłaty abonamentowej na kolejny okres.
 8. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3 Opłata parkingowa i karta abonamentowa

 1. Za najem miejsca parkingowego Użytkownik ponosi opłatę parkingową.
 2. Wysokość opłat parkingowych określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin i cennik umieszczone są przy wjazdach na Parking, dostępne do wglądu w Biurze Obsługi Parkingu i na stronie internetowej www.szpital.wroc.pl
 4. Opłata parkingowa naliczana jest kwotowo, zgodnie z cennikiem, odpowiednio do czasu postoju, i uiszczana w jednej z dwóch kas parkingowych, położonych na terenie Szpitala – Centralna Izba Przyjęć i przy bud. J.
 5. Pacjentom, Użytkownikom i osobom odwiedzającym, będącym osobami niepełnosprawnymi, posiadającym ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje 50% rabat od opłaty parkingowej. W celu uzyskania rabatu osoby te przed wyjazdem z Parkingu powinny okazać w/w kartę parkingową w Biurze Obsługi Parkingu.
 6. Opłata abonamentowa określona jest ryczałtową stawką miesięczną zgodnie z cennikiem i płatna jest w Biurze Obsługi Parkingu.
 7. W przypadku utraty biletu parkingowego Użytkownik uiszcza w kasie automatycznej opłatę za zgubiony bilet.
 8. Użytkownik opuszcza Parking po uiszczeniu opłaty parkingowej. Na wyjazd z Parkingu Użytkownikowi przysługuje 15 minut. W przypadku, gdy Użytkownik w tym czasie nie opuści Parkingu, zostanie naliczona mu opłata za dodatkowy czas postoju (liczona zgodnie z cennikiem, od momentu upływu czasu przewidzianego na opuszczenie Parkingu).

§4 Zasady korzystania z parkingu

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. (Dz.U.2020.110 z dnia 24.01.2020 r. ze zm.).
 2. Na Parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 10 km/h.
 3. Pozostawiony przez Użytkownika na miejscu parkingowym pojazd powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się, staczaniem. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik.
 4. Zaparkowany pojazd powinien być zabezpieczony przed dostępem do jego wnętrza osób niepożądanych.
 5. W pojeździe nie wolno pozostawiać bez opieki dzieci i zwierząt.
 6. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na Parkingu ponosi Użytkownik. Zabrania się wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich materiał niebezpieczny nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Na Parkingu obowiązuje zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, w szczególności na alejach spacerowych, chodnikach, trawnikach, zakrętach, miejscach przejazdu, miejscach przeznaczonych dla pojazdów uprzywilejowanych – w tym karetek, stref dostaw, kopertach, jak również zajmowanie dwóch miejsc parkingowych przez jeden pojazd i zakrywanie linii oddzielających miejsca parkingowe.
 9. Na Parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów eksploatacyjnych, śmiecenie, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, używanie otwartego ognia. Obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 10.  Do korzystania z wyznaczonych stanowisk parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych upoważnieni są tylko Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i po uprzednim umieszczeniu jej w pojeździe w widocznym miejscu.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania przepisów drogowych, warunków Regulaminu oraz do wykonywania instrukcji i poleceń Obsługi Parkingu.

§5 Odpowiedzialność Zarządzającego

 1. Zarządzający nie odpowiada względem Użytkownika za szkody spowodowane przez innych Użytkowników bądź osoby trzecie.
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na Parkingu pojazdów lub rzeczy stanowiących ich wyposażenie, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach oraz inne przedmioty Użytkownika pozostawione na Parkingu.

§6 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na Parkingu, spowodowane przez pojazd Użytkownika lub Użytkownika.
 2. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas manewrowania należy zgłaszać niezwłocznie w Biurze Obsługi Parkingu, a w razie potrzeby także Policji.
 3. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na Parkingu, która spowoduje unieruchomienie pojazdu i konieczność jego wywozu na lawecie, Użytkownik zobligowany jest do zgłoszenia takiego faktu w Biurze Obsługi Parkingu.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej lub utratą przez niego biletu parkingowego lub karty abonamentowej.
 5. Prowadzenie na Parkingu działalności gospodarczej, handlowej lub reklamowej bez pisemnej zgody Zarządzającego podlega karze pieniężnej w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100), która będzie płatna przed opuszczeniem Parkingu.

§7 Kary

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzający może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego z Użytkownikiem bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym (nakazać opuszczenie parkingu po uiszczeniu należnej opłaty) lub zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu w sposób określony w ust. 2.
 2. W przypadku nierespektowania przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności naruszenia zasad określonych w §4, Użytkownik wyraża zgodę na odholowanie pojazdu na jego koszt, na najbliższy parking strzeżony.

§8 Biuro Obsługi Parkingu

 1. We wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy najmu miejsca parkingowego, zapisami niniejszego Regulaminu, opłatami abonamentowymi, rabatami, wnioskami, pytaniami i reklamacjami prosimy zwracać się do Biura Obsługi Parkingu.
 2. Biuro Obsługi Parkingu znajduje się przy budynku J /wyjazd od strony skrzyżowania ul. Koszarowej z ul. Przybyszewskiego/
 3. Wszelkie pisma do Biura Obsługi Parkingu prosimy kierować pisemnie na adres:
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. J. Gromkowskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław, z dopiskiem Biuro Obsługi Parkingu lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: parking@szpital.wroc.pl
  • Kontakt telefoniczny: 519 338 450.

System parkingowy – opłaty – cennik obowiązuje od 01.04.2024 r.

I. OPŁATY JEDNORAZOWE – uiszczane w kasach parkingowych

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
1. pierwsze 20 minut postoju 0,00 zł
2 od 21 do 60 minuty postoju 5,00 zł *
3. każda kolejna rozpoczęta godzina 6,00 zł *
4. każda rozpoczęta doba powyżej pierwszej doby 40,00 zł *
5. zgubienie biletu 150,00 zł

* dla osoby niepełnosprawnej przewiduje się 50% rabat od powyższych kwot po osobistym okazaniu przez nią w Biurze Obsługi Parkingu ważnej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

II. OPŁATY ABONAMENTOWE – uiszczane w Biurze Obsługi Parkingu

Lp. Rodzaj/przeznaczenie abonamentu Opłata miesięczna** za abonament
1. pracowniczy - dla osób fizycznych zatrudnionych przez Szpital (na mocy umowy o pracę, jak również współpracujących na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, kontraktu, stażu, wolontariatu, praktyk, itp.) 40,00 zł ***
2. współpracowniczy - dla osób fizycznych zatrudnionych przez podmioty współpracujące ze Szpitalem (na mocy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych form) 40,00 zł
3. komercyjny – dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych innych niż opisane w pkt. 1 i 2 – na okoliczność wystawienia faktury za parking **** 150 zł za każdy pojazd

** okres miesięczny obowiązywania abonamentu liczony jest jako 30 dni kalendarzowych od momentu jego zakupu

*** osoby niepełnosprawne zatrudnione przez Szpital na podstawie umowy o pracę, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty abonamentowej

**** za abonamenty pracownicze faktury nie są wystawiane

Wszystkie osoby lub podmioty korzystające z abonamentu pokrywają koszty jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości:

 • 30,00 zł – przy zakupie i aktywacji w systemie karty magnetycznej.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty abonamentowej/taga i wydania nowej karty/taga, opłata aktywacyjna będzie pobierana ponownie.

Opłata aktywacyjna pobierana jest również od pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zwolnionych z opłaty abonamentowej. 

 

Banery/Logo