Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regulamin dla Odwiedzających

 

Informacja w sprawie ograniczenia odwiedzin

SZANOWNI PACJENCI I ICH RODZINY

W naszym Szpitalu, z uwagi na trwającą epidemię COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, do odwołania obowiązują następujące zasady odwiedzin:

 • Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się w dni powszednie w godzinach 16-18 oraz w dni świąteczne w godzinach 12-13 oraz 16-18.
 • Odwiedziny poza wyznaczonymi dniami i godzinami są możliwe po uzgodnieniu z Ordynatorem/ Lekarzem kierującym oddziałem lub Lekarzem dyżurnym. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Czas trwania wizyty nie powinien przekraczać 15-20 min.
 • Pacjenta może odwiedzić jednocześnie jedna osoba.
 • Odwiedziny pacjentów izolowanych, są możliwe jedynie na podstawie zgody Ordynatora/ Lekarza kierującego oddziałem lub Lekarza dyżurnego. Zapewnia się alternatywny kontakt z bliskimi poprzez telefon komórkowy lub za pośrednictwem wideorozmowy.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest stosować się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego:
  • stosowania środków ochrony osobistej - dezynfekcji rąk po wejściu na teren Szpitala, przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali chorych,
  • noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos (podczas całego pobytu).
  • Dodatkowo na Oddziałach Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologicznym oraz Sali Udarowej Oddziału Neurologii - zobowiązana jest założyć fartuch ochronny przed wejściem do pacjenta.
  • Nie jest wskazane wykonywanie przez odwiedzającego czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie.
 • W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.

 

W sprawach związanych z dostarczeniem pacjentowi niezbędnych rzeczy, należy kontaktować się z dyżurującymi pielęgniarkami na poszczególnych oddziałach:

 • I Oddział Chorób Zakaźnych - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 533, 529
 • II Oddział Chorób Zakaźnych - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 515
 • III Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 641
 • IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 561
 • V Oddział Chirurgii Ogólnej - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 492
 • VI Oddział Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 413, 632
 • VII Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 456
 • IX Oddział Chorób Wewnętrznych - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 560
 • X Oddział Chorób Wewnętrznych - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 57 447, 463
 • XI Oddział XI Pediatryczny - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 310
 • XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 306
 • XIII Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 364
 • XIV Oddział Pediatryczny – Pulmonologii i Alergologii - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 300
 • XV Oddział Pediatryczny – Nefrologii z Pododdziałem Neurologii - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 378
 • XVI Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 394
 • XVII Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci - Dyżurka Pielęgniarska: 71/ 39 25 379
 • XVIII Oddział Neonatologiczny - Dyżurka pielęgniarska: 71/ 39 25 392

 

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH DLA DOROSŁYCH

Załącznik 4 do IO 18-65/13 (6)

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, który znajduje się w dyżurce pielęgniarek.
 2. Poza wyznaczonymi godzinami: 13.00 - 18.00, odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Ordynatora lub lekarza danego Oddziału.
  Na Sali Udarowej III Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym odwiedziny odbywają się w godzinach 11:00 - 13:00 i 16:00 - 18:00 po uprzedniej zgodzie personelu Sali Udarowej. Obowiązują fartuchy ochronne.
 3. Ordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną, sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
 4. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem / pielęgniarką dyżurną w zakresie:
  • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków
  • utrzymania higieny ciała
  • zmiany bielizny osobistej/ pościelowej
  • wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa
 5. Na odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sali pooperacyjnej oraz sali intensywnego nadzoru, zgodę wyraża Ordynator lub lekarz Oddziału.
 6. Personel medyczny może nie wyrazić zgody na odwiedziny przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz wykazujące objawy infekcji wirusowej.
 7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • włożenia odzieży ochronnej (jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego Oddziału).
 8. W Szpitalu obowiązuje zakaz:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  • przynoszenia i podawania chorym żywności (powinna ona odpowiadać zalecanej przez lekarza diecie),
  • siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.

Dyrektor Szpitala i Ordynator Oddziału (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mają prawo wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin.

 

 


REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH

Załącznik nr 4A do IO 18-65/13 (6)

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, który znajduje się w dyżurce pielęgniarek.
 2. Poza wyznaczonymi godzinami: 14.00 - 18.00, odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 3. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza odwiedziny pielęgniarce dyżurnej.
 4. Osoba odwiedzająca może zabrać dziecko do parku / na plac zabaw na teren Szpitala, po akceptacji lekarza i zgłoszeniu faktu pielęgniarce.
 5. Rodzic lub inny opiekun ma prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku oraz do zapewnienia mu opieki, ponosząc koszty własnego pobytu w wysokości określonej Cennikiem (dostępnym w zakładce Odpłatne Usługi).
 6. Rodzic lub opiekun przebywający w Szpitalu z dzieckiem bierze odpowiedzialność za zachowanie dziecka oraz wynikłe z jego zachowania urazy.
 7. Ze względów sanitarnych rodzic lub opiekun prawny może opiekować się tylko własnymi dziećmi.
 8. Na Oddziale może opiekować się dzieckiem tylko jedna osoba.
 9. Zabrania się spożywania gorących napojów na sali chorych lub w świetlicy.
 10. Produkty spożywcze można przechowywać podpisane w wyznaczonej lodówce.
 11. Nie wolno wynosić wyposażenia świetlicy dziecięcej do innych pomieszczeń oraz innego sprzętu na inne sale.
 12. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przeciwpożarowych.
 13. W momencie zakończenia hospitalizacji dziecka w Szpitalu, fakt ten należy zgłosić w dyżurce pielęgniarskiej.
 14. Rodzic lub opiekun powinien:
  • swoim zachowaniem nie zakłócać porządku Szpitalnego,
  • pomagać w wykonywaniu zadań wobec własnego dziecka (tj. zachęcać dziecko do prawidłowego zachowania, pobierania leków czy też uspokajania dziecka w momencie jego odmowy wykonania koniecznych zabiegów), 
  • stosować się do poleceń i wskazówek personelu,
  • przestrzegać ciszę nocną w godz. 22:00 - 6:00.

 

Banery/Logo