Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego (właściciel strony internetowej https://www.szpital.wroc.pl/ ) informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zdecydować o możliwości zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki z której korzystasz. Przeglądając zawartość naszej strony internetowej bez tych zmian, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej oraz uzyskać wiedzę jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi ciasteczek sprawdź naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES. Zamknij Zamknij

Informacje

Regulamin dla Pacjentów i Osób odwiedzających

 

 


REGULAMIN DLA PACJENTÓW SZPITALA I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

Załącznik 3 do IO 18-65/13 (8)

I. PACJENCI PRZEBYWAJĄCY NA ODDZIALE:

 1. zobowiązani są do:
  • przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem zakażeniom, w tym: dezynfekcji rąk i w razie potrzeby - stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczek, fartuchów ochronnych itp.),
  • przestrzegania, dostępnego w dyżurkach pielęgniarskich, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,
  • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów BHP i p/pożarowych,
  • przyjmowania zleconych leków i przestrzegania obowiązującej diety,
  • utrzymywania higieny osobistej,
  • przestrzegania związanych z pobytem na oddziale zaleceń personelu medycznego,
  • kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu Szpitala i innych chorych, w tym przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych i innych pomieszczeniach (WC, łazienkach itp.).
 2. mogą korzystać z:
  • automatów z napojami,
  • parku znajdującego się na terenie Szpitala, po wcześniejszym poinformowaniu o wyjściu pielęgniarki oddziału,
  • pomocy pracownika socjalnego, tel. wew. 71/ 39 57 489, tel. kom. +48 505 088 792,
  • magazynu rzeczy oraz depozytu przedmiotów wartościowych.
 3. zabrania się:
  • opuszczania oddziału bez zgody personelu medycznego pod rygorem wypisania ze Szpitala natychmiast po stwierdzeniu nieobecności:
   • w przypadku osoby małoletniej - niezwłocznie powiadamia się o fakcie opuszczenia oddziału rodziców, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego (pisemnie lub telefonicznie) oraz Policję;
   • w przypadku pacjenta, który na skutek swojego stanu zdrowia może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych osób - niezwłocznie powiadamia się o fakcie opuszczenia oddziału osobę wskazaną w Oświadczeniu formalno-prawnym (pisemnie lub telefonicznie) oraz Policję;
  • pacjentom niepełnoletnim wychodzenia z oddziału bez opieki personelu medycznego, rodziców lub opiekunów,
  • na oddziale i na terenie Szpitala: palenia tytoniu, przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania narkotyków i środków odurzających.
 4. Uzyskują informacje dotyczące:
  • praw pacjenta, zgodnie z przepisami ustawy (dostępne na tablicy informacyjnej oraz w dyżurkach pielęgniarskich),
  • szczegółowych zasad dotyczących wypisania pacjenta ze Szpitala,
  • oceny potrzeb żywieniowych i zleconych przez lekarza diet na podstawie ujednoliconego systemu dietetycznego, zgodnego z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy kolację w dniu przyjęcia, całodzienne wyżywienie podczas pobytu i śniadanie w dniu wypisu.

II. RODZIC LUB OPIEKUN PRZEBYWAJĄCY Z DZIECKIEM NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM:

 1. odpowiada za zachowanie dziecka oraz wynikłe z tego zachowania urazy i ewentualne szkody,
 2. może opiekować się tylko własnym dzieckiem,
 3. ma prawo do całodobowego pobytu z chorym dzieckiem oraz do zapewnienia mu opieki - dzieckiem przebywającym na oddziale może opiekować się tylko jedna osoba,
 4. jest zobowiązany do:
  • przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem zakażeniom, w tym: dezynfekcji rąk i w razie potrzeby - stosowaniem indywidualnych środków ochrony (masek, fartuchów ochronnych itp.),
  • przestrzegania, dostępnego w dyżurkach pielęgniarskich, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,
  • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów BHP i p/pożarowych,
  • nie zakłócania swoim zachowaniem porządku Szpitalnego,
  • pomocy w wykonywaniu zadań wobec własnego dziecka tj. zachęcania dziecka do prawidłowego zachowania, pobierania leków czy też uspokajania dziecka w momencie jego odmowy współpracy w wykonania koniecznych zabiegów),
  • utrzymywania higieny osobistej,
  • przestrzegania związanych z pobytem na oddziale zaleceń personelu medycznego,
  • przechowywania produktów spożywczych podpisanych w wyznaczonej lodówce,
  • kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu Szpitala i innych chorych, w tym przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • zachowania czystości w salach chorych i innych pomieszczeniach (WC, łazienkach itp.).
 5. zabrania się:
  • spożywania gorących napojów w salach chorych i w świetlicy,
  • przenoszenia wyposażenia świetlicy dziecięcej do innych pomieszczeń oraz sprzętu na inne sale.

III. OSOBY ODWIEDZAJĄCE:

 1. zobowiązane są do:
  • przestrzegania zasad związanych z zapobieganiem zakażeniom, w tym: dezynfekcji rąk i w razie potrzeby stosowaniem indywidualnych środków ochrony (maseczek, fartuchów ochronnych itp.),
  • przestrzegania, dostępnego w dyżurkach pielęgniarskich, Regulaminu Organizacyjnego Szpitala,
  • przestrzegania szczegółowych zasad odwiedzin określonych Zarządzeniem Dyrektora Szpitala,
  • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów BHP i p/pożarowych,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • dostarczenia dla Pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii środków higieny osobistej - balsamu do ciała, chusteczek nawilżanych, dezodorantu w aerozolu, grzebienia, szamponu. Dodatkowo dla mężczyzn – maszynek do golenia jednorazowego użytku, żelu do golenia, wody po goleniu.
 2. zabrania się:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i wykonywania czynności diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,
  • przynoszenia i podawania chorym żywności innej niż zalecana (powinna ona odpowiadać zleconej przez lekarza diecie),
  • siadania osób na łóżkach pacjentów,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej i innych urządzeniach, korzystania z telefonów komórkowych.
 3. dodatkowo Osoby odwiedzające pacjentów na oddziałach pediatrycznych, oprócz zasad opisanych powyżej:
  • każdorazowo zgłaszają odwiedziny pielęgniarce dyżurnej,
  • mogą zabierać dziecko do parku i na plac zabaw na terenie Szpitala, po wcześniejszej akceptacji lekarza i zgłoszenia tego faktu pielęgniarce,
  • nie mogą spożywać gorących napojów w sali chorych i w świetlicy,
  • nie mogą przenosić wyposażenia świetlicy do innych pomieszczeń.

 

 


REGULAMIN DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PRACOWNI FIZJOTERAPII ORAZ OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

Załącznik 4 do IO 18-65/13 (8)

 1. Pacjent zgłasza się na zabiegi fizjoterapeutyczne z aktualną kartą zabiegową wystawioną przez specjalistę do tego uprawnionego.
 2. Rodzic jest zobowiązany do przedstawienia na pierwszej wizycie pełnej dokumentacji medycznej dziecka i niezwłocznego jej uzupełnienia przy każdej zmianie zdrowia pacjenta.
 3. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów na zabiegi.
 4. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w terminie zaplanowanym, należy telefonicznie powiadomić Pracownię fizjoterapii, w przeciwnym razie po dwóch nie zgłoszonych nieobecnościach, pacjent traci możliwość kontynuacji zabiegów.
 5. Dzieci zgłaszające się do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, nie mogą wykazywać objawów czynnej infekcji (np. gorączka, katar, kaszel, zaburzenia węchu i smaku) lub choroby zakaźnej.
 6. Przed każdym zabiegiem pacjent bądź jego opiekun, zobowiązany jest informować terapeutę o zmianach stanu zdrowia.
 7. Części ciała, na których wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być czyste, wolne od leków, kosmetyków i biżuterii.
 8. W trakcie zabiegów należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydanych przez terapeutę. Nie wolno dotykać sprzętu do fizjoterapii i zmieniać ustawień.
 9. Po wykonanym zabiegu pacjent, bądź jego opiekun zobowiązany jest potwierdzić wykonane procedury podpisem na karcie zabiegowej.
 10. Świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z harmonogramami pracy poszczególnych terapeutów.
 11. Dzieci korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych, chyba, że wyrażą inną wolę na piśmie.
 12. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny powierza opiekę osobom trzecim, winien złożyć oświadczenie o upoważnieniu tej osoby (wg. Oświadczenia formalno-prawnego stanowiącego załącznik do Katalogu zgód pacjenta).
 13. Korzystający z Pracowni oraz Ośrodka są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności dotyczy to planowania i przestrzegania godzin terapii wyznaczonych przez terapeutów.

 


REGULAMIN ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

Załącznik 5 do IO 18-65/13 (8)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie

Celem pobytu pacjenta w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży jest diagnoza i terapia, które odbywają się poprzez spotkania indywidualne z lekarzem i psychologiem oraz konsultacje z rodzicami lub terapię rodzinną. W oddziale prowadzone są różne formy grupowe oddziaływań terapeutycznych min. terapia grupowa, psychorysunek, filmoterapia, arteterapia, dogoterapia, zajęcia z fizjoterapeutą. Prowadzone są także zajęcia lekcyjne oraz terapia pedagogiczna. Dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia, niezbędne jest uczestnictwo rodziny i opiekunów pacjenta.

Pacjenci przyjęci w trybie dziennym przebywają w Oddziale w godzinach 8:00-15.00.

Harmonogram dnia:

 1. Pobudka o godz. 7:10
  Toaleta poranna, ścielenie łóżek do godz. 7:45
  Gimnastyka o godz. 8:30- 9:00
 2. Posiłki:
  • Śniadanie 8:00
  • Drugie śniadanie - dla osób z zaburzeniami jedzenia 10:00
  • Obiad 12:30-13:00
  • Podwieczorek 16:00-16:15
  • Kolacja 17:30-18:00
 3. Główne pory wydawania leków: 8:00, 15:00, 20:00
 4. Odwiedziny odbywają się codziennie:
  • poniedziałek- piątek 15:00-18:30
  • sobota-niedziela 10:00-18:30

Pacjenci i personel Oddziału tworzą społeczność terapeutyczną. Spotkania społeczności odbywają się codziennie w dni powszednie. Na spotkaniach możemy poruszać ważne dla nas sprawy, zgłaszać problemy. Spotkania społeczności są jedną z form terapii. Obecność na nich jest obowiązkowa.

 1. Oceny potrzeb żywieniowych i zlecania diet pacjentom, dokonuje lekarz na podstawie ujednoliconego w Szpitalu systemu dietetycznego, zgodnego z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy kolację w dniu przyjęcia, całodzienne wyżywienie podczas pobytu i śniadanie w dniu wypisu.
 2. Przy przyjęciu pacjent posiada niezbędne rzeczy osobiste- grzebień, mydło, szczoteczka do zębów (nie elektryczna), pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, dezodorant (nie w sprayu). Wszystkie środki higieny mają być w plastikowych opakowaniach.
 3. Każdemu pacjentowi personel wskazuje salę pobytu, która jest miejscem jego odpoczynku.
 4. Przebywanie tam osób spoza sali, wymaga zgody wszystkich jej mieszkańców.
 5. W razie potrzeby pacjent może zgłosić się po pomoc lub rozmowę do personelu.
 6. Na sali obserwacyjnej i w izolatce mogą przebywać tylko pacjenci tam leżący. Zgody na wejście do sali udziela personel medyczny.
 7. Zmiana sali pobytu pacjenta jest możliwa tylko za zgodą personelu.
 8. Pacjenci mogą korzystać z sali telewizyjnej po uprzedniej zgodzie personelu.
 9. Cisza wieczorna obowiązuje od godziny 20:00. W tym czasie pacjenci zobowiązani są przebywać w swojej sali. Do tej godziny pacjent powinien się umyć, przebrać w piżamę i przygotować do snu.
 10. Łazienki indywidualne są otwierane po godz. 7:00 i po godz. 19:00 stopniowo, nie wszystkie naraz.
 11. Wizyta lekarska odbywa się od godz. 20:30.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00. Od tej godziny zgaszone są światła.
 13. Wszystkie zajęcia terapeutyczne i szkolne są obowiązkowe. Zwolnienie z zajęć (stałe lub jednorazowe) jest możliwe tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym.
 14. Obecność i uczestnictwo pacjenta w zajęciach jest rozliczane w oparciu o karty indywidualnych zajęć.
 15. Prawo do odwiedzin ma najbliższa rodzina i opiekunowie prawni pacjenta.
 16. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby niespokrewnione. Lekarz prowadzący decyduje o częstotliwości i długości wizyt u pacjenta. Odwiedziny pacjentów przez osoby nietrzeźwe są zabronione.
 17. Wyjścia z rodzicami oraz samodzielne wyjścia pacjentów pełnoletnich odbywają się po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym, poza zajęciami terapeutycznymi i lekcjami. Powrót nie później niż o godz. 18:30.
 18. Przepustek udziela lekarz prowadzący po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału.
 19. Rozmowy telefoniczne z pacjentem mogą trwać 2 x do 10 minut w godz. 13:00-20:00 w dni powszednie i 3 x 10 minut w godz. 10:00 – 20:00 w dni wolne. W celu wykonania rozmowy telefonicznej należy wpisać się na listę. Należy tez przestrzegać czasu trwania rozmowy.
 20. Dla bezpieczeństwa pacjentów w Oddziale prowadzony jest monitoring. Personel Oddziału może dokonywać sprawdzenia rzeczy pacjentów.
 21. W Oddziale pacjent powinien posiadać tylko rzeczy niezbędne. Za rzeczy wartościowe odpowiada sam pacjent. Personel nie przechowuje żadnych przedmiotów należących do pacjentów.
 22. Produkty żywnościowe przechowuje się w lodówce pacjentów, która znajduje się w kuchni (produkty należy podpisać). Personel wydaje produkty w godz. 10:00 i 16:00.
 23. Przekraczanie granic intymnych innych osób oraz wszelkie zachowania seksualne w Oddziale są zabronione.
 24. Pacjent zobowiązany jest dbać o wygląd własny i otoczenia. Jest zobowiązany do utrzymania krótkich, niepomalowanych paznokci oraz czystości na swojej sali i we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.
 25. W Oddziale odnosimy się do siebie z szacunkiem, nie stosujemy przemocy słownej i fizycznej. Nie korzystamy z cudzej własności bez pozwolenia
 26. Na terenie Oddziału zabronione jest:
  • posiadanie i spożywanie alkoholu,
  • posiadanie i używanie narkotyków, papierosów i napojów pobudzających (energetyki, kawa, Pepsi, Cola-Cola itp.), produktów instant (np. zupki chińskie, kisiele itp.) oraz gum do żucia, żelków,
  • posiadanie i używanie własnych leków, suplementów diety i preparatów ziołowych,
  • posiadanie przedmiotów ostrych oraz mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (koralików, żyłek, muliny, zeszytów ze sprężyną). O tym jakie przedmioty są niebezpieczne decyduje personel,
  • posiadanie, korzystanie i przynoszenie przez odwiedzających sprzętu rejestrującego (aparaty fotograficzne, kamery wideo, dyktafony itp.) oraz komputerów, notebooków, tabletów, PSP, I-Padów, czytników e-book, telefonów komórkowych, itp. Telefony komórkowe mogą być używane w obecności i na odpowiedzialność opiekuna podczas odwiedzin. Jedyne dopuszczane przedmioty elektroniczne, to odtwarzacze muzyczne (mp3, mp4), wydawane od godz. 17:00 do 20:00 w dni powszednie: od 10:00 do 20:00 w weekendy, święta, dni wolne, wakacje,
  • przynoszenie i używanie gier i filmów zawierających elementy agresji i przemocy,
  • używanie kosmetyków do makijażu (wacików, patyczków higienicznych, itp.)
 27. Na oddziale obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii (kolczyki, bransoletki, łańcuszki, pierścionki). Na polecenie personelu pacjent jest zobowiązany ją ściągnąć.
 28. Pacjent powinien szanować sprzęt znajdujący się w oddziale.
 29. Nie wolno samodzielnie opuszczać terenu Oddziału.
 30. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, wyciągane będą konsekwencje. W szczególnych przypadkach możliwy jest dyscyplinarny wypis z oddziału.

 

 

Banery/Logo