Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Regulamin dla Pacjenta

 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych dostępny jest w zakładce Dla Pacjenta - Regulamin dla Odwiedzających.

 


REGULAMIN DLA PACJENTÓW SZPITALA

Załącznik 3 do IO 18-65/13 (7)

 • Pacjenci przebywający w Oddziale zobowiązani są do:
  • przestrzegania zasad związanych z chorobą zakaźną SARS-CoV-2, m.in. poprzez stosowanie maseczki ochronnej, zasłaniającej usta i nos, dezynfekcję rąk,
  • przyjmowania zaleconych leków i przestrzegania obowiązującej diety,
  • utrzymywania higieny osobistej,
  • przestrzegania zaleceń personelu medycznego związanych z pobytem w Oddziale,
  • kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu Szpitala i innych chorych, w tym przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.
 • Pacjenci przebywający w Oddziale mogą korzystać z:
  • automatów z napojami,
  • parku znajdującego się na terenie Szpitala - po wcześniejszym poinformowaniu pielęgniarki Oddziału,
  • pomocy pracownika socjalnego, tel. 71/ 39 57 489 (wew. 189), tel. kom. +48 505 088 792, 
  • magazynu rzeczy oraz depozytu przedmiotów wartościowych.
 • Zabrania się:
  • opuszczania Oddziału bez zezwolenia personelu medycznego pod rygorem wypisania ze Szpitala z dniem stwierdzenia nieobecności pacjenta w Oddziale:
   • w przypadku osoby małoletniej - niezwłoczne powiadomienie o fakcie opuszczenia Oddziału opiekuna prawnego / przedstawiciela ustawowego listem poleconym lub telefonicznie oraz Policji;
   • w przypadku pacjenta, który na skutek swojego stanu zdrowia może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich - niezwłoczne powiadomienie o fakcie opuszczenia Oddziału osoby wskazanej w Oświadczeniu formalno-prawnym listem poleconym lub telefonicznie oraz Policji;
  • pacjenci niepełnoletni mogą opuścić Oddział wyłącznie pod opieką personelu medycznego lub rodzica/ opiekuna prawnego
  • palenia tytoniu na terenie Szpitala,
  • przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych w Oddziale i na terenie Szpitala,
  • przyjmowania narkotyków i środków odurzających.
 • Informacje dotyczące:
  • praw pacjenta w postaci ustawy - dostępne są w dyżurce pielęgniarskiej w Oddziałach,
  • szczegółowych zasad dotyczących wypisania pacjenta ze Szpitala, a określonych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala (dostępny w dyżurce pielęgniarskiej),
  • oceny potrzeb żywieniowych i zlecania diet pacjentom dokonuje lekarz na podstawie ujednoliconego w Szpitalu systemu dietetycznego, zgodnego z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy kolację w dniu przyjęcia, całodzienne wyżywienie podczas pobytu i śniadanie w dniu wypisu.

 

 


REGULAMIN DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PRACOWNI FIZJOTERAPII ORAZ OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

Załącznik 5 do IO 18-65/13 (7)

 1. Pacjent zgłasza się na zabiegi fizjoterapeutyczne z aktualną kartą zabiegową wystawioną przez specjalistę do tego uprawnionego.
 2. Rodzic jest zobowiązany do przedstawienia na pierwszej wizycie pełnej dokumentacji medycznej dziecka i niezwłocznego jej uzupełnienia przy każdej zmianie zdrowia pacjenta.
 3. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonych terminów na zabiegi.
 4. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w terminie zaplanowanym, należy telefonicznie powiadomić Pracownię fizjoterapii, w przeciwnym razie po dwóch nie zgłoszonych nieobecnościach, pacjent traci możliwość kontynuacji zabiegów.
 5. Dzieci zgłaszające się do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, nie mogą wykazywać objawów czynnej infekcji (np. gorączka, katar, kaszel, zaburzenia węchu i smaku) lub choroby zakaźnej.
 6. Przed każdym zabiegiem pacjent bądź jego opiekun, zobowiązany jest informować terapeutę o zmianach stanu zdrowia.
 7. Części ciała, na których wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne, powinny być czyste, wolne od leków, kosmetyków i biżuterii.
 8. W trakcie zabiegów należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydanych przez terapeutę. Nie wolno dotykać sprzętu do fizjoterapii i zmieniać ustawień.
 9. Po wykonanym zabiegu pacjent, bądź jego opiekun zobowiązany jest potwierdzić wykonane procedury podpisem na karcie zabiegowej.
 10. Świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z harmonogramami pracy poszczególnych terapeutów.
 11. Dzieci korzystają ze świadczeń zdrowotnych w obecności rodziców/ opiekunów prawnych, chyba, że wyrażą inną wolę na piśmie.
 12. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny powierza opiekę osobom trzecim, winien złożyć oświadczenie o upoważnieniu tej osoby (wg Oświadczenia formalno - prawnego stanowiącego załącznik do Katalogu zgód pacjenta).
 13. Korzystający z Pracowni oraz Ośrodka są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności dotyczy to planowania i przestrzegania godzin terapii wyznaczonych przez terapeutów.

 


 

REGULAMIN ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

Załącznik 6 do IO 18-65/13 (7)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie

Celem pobytu pacjenta w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży jest diagnoza i terapia, które odbywają się poprzez spotkania indywidualne z lekarzem i psychologiem oraz konsultacje z rodzicami lub terapię rodzinną. W oddziale prowadzone są różne formy grupowe oddziaływań terapeutycznych min. terapia grupowa, psychorysunek, filmoterapia, arteterapia, dogoterapia, zajęcia z fizjoterapeutą. Prowadzone są także zajęcia lekcyjne oraz terapia pedagogiczna. Dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia, niezbędne jest uczestnictwo rodziny i opiekunów pacjenta.
Pacjenci przyjęci w trybie dziennym przebywają w Oddziale w godzinach 8:00-15.00.

Harmonogram dnia:

 1. Pobudka o godz. 7:10
  Toaleta poranna, ścielenie łóżek do godz. 7:45
  Gimnastyka o godz. 8:30- 9:00
 2. Posiłki:
  Śniadanie 8:00
  Drugie śniadanie - dla osób z zaburzeniami jedzenia 10:00
  Obiad 12:30-13:00
  Podwieczorek 16:00-16:15
  Kolacja 17:30-18:00
 3. Główne pory wydawania leków: 8:00, 15:00, 20:00
 4. Odwiedziny odbywają się codziennie:
  poniedziałek- piątek 15:00-18:30
  sobota-niedziela 10:00-18:30

Pacjenci i personel Oddziału tworzą społeczność terapeutyczną. Spotkania społeczności odbywają się codziennie w dni powszednie. Na spotkaniach możemy poruszać ważne dla nas sprawy, zgłaszać problemy. Spotkania społeczności są jedną z form terapii. Obecność na nich jest obowiązkowa.

 1. Oceny potrzeb żywieniowych i zlecania diet pacjentom, dokonuje lekarz na podstawie ujednoliconego w Szpitalu systemu dietetycznego, zgodnego z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy kolację w dniu przyjęcia, całodzienne wyżywienie podczas pobytu i śniadanie w dniu wypisu.
 2. Przy przyjęciu pacjent posiada niezbędne rzeczy osobiste - grzebień, mydło, szczoteczkę do zębów (nie elektryczną), pastę do zębów, żel pod prysznic, szampon, dezodorant (nie w sprayu). Wszystkie środki higieny mają być w plastikowych opakowaniach.
 3. Każdemu pacjentowi personel wskazuje salę pobytu, która jest miejscem jego odpoczynku.
 4. Przebywanie tam osób spoza sali, wymaga zgody wszystkich jej mieszkańców.
 5. W razie potrzeby pacjent może zgłosić się po pomoc lub rozmowę do personelu.
 6. Na sali obserwacyjnej i w izolatce mogą przebywać tylko pacjenci tam leżący. Zgody na wejście do sali udziela personel medyczny.
 7. Zmiana sali pobytu pacjenta jest możliwa tylko za zgodą personelu.
 8. Pacjenci mogą korzystać z sali telewizyjnej po uprzedniej zgodzie personelu.
 9. Cisza wieczorna obowiązuje od godziny 20:00. W tym czasie pacjenci zobowiązani są przebywać w swojej sali. Do tej godziny pacjent powinien się umyć, przebrać w piżamę i przygotować do snu.
 10. Łazienki indywidualne są otwierane po godz. 7:00 i po godz. 19:00 stopniowo, nie wszystkie naraz.
 11. Wizyta lekarska odbywa się od godz. 20:30.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00. Od tej godziny zgaszone są światła.
 13. Wszystkie zajęcia terapeutyczne i szkolne są obowiązkowe. Zwolnienie z zajęć (stałe lub jednorazowe) jest możliwe tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym.
 14. Obecność i uczestnictwo pacjenta w zajęciach jest rozliczane w oparciu o karty indywidualnych zajęć.
 15. Prawo do odwiedzin ma najbliższa rodzina i opiekunowie prawni pacjenta.
 16. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby niespokrewnione. Lekarz prowadzący decyduje o częstotliwości i długości wizyt u pacjenta. Odwiedziny pacjentów przez osoby nietrzeźwe są zabronione.
 17. Wyjścia z rodzicami oraz samodzielne wyjścia pacjentów pełnoletnich odbywają się po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym, poza zajęciami terapeutycznymi i lekcjami. Powrót nie później niż o godz. 18:30.
 18. Przepustek udziela lekarz prowadzący po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału.
 19. Rozmowy telefoniczne z pacjentem mogą trwać 2 x do 10 minut w godz. 15:00-20:00 w dni powszednie i w godz. 10:00 - 20:00 w dni wolne. W celu wykonania rozmowy telefonicznej należy wpisać się na listę. Należy też przestrzegać czasu trwania rozmowy.
 20. Dla bezpieczeństwa pacjentów w Oddziale prowadzony jest monitoring. Personel Oddziału może dokonywać sprawdzenia rzeczy pacjentów.
 21. W Oddziale pacjent powinien posiadać tylko rzeczy niezbędne. Za rzeczy wartościowe odpowiada sam pacjent. Personel nie przechowuje żadnych przedmiotów należących do pacjentów.
 22. Produkty żywnościowe przechowuje się w lodówce pacjentów, która znajduje się w kuchni (produkty należy podpisać). Personel wydaje produkty w godz. 10:00 i 16:00.
 23. Przekraczanie granic intymnych innych osób oraz wszelkie zachowania seksualne w Oddziale są zabronione.
 24. Pacjent zobowiązany jest dbać o wygląd własny i otoczenia. Jest zobowiązany do utrzymania czystości na swojej sali i we wszystkich pomieszczeniach wspólnych.
 25. W Oddziale odnosimy się do siebie z szacunkiem, nie stosujemy przemocy słownej i fizycznej. Nie korzystamy z cudzej własności bez pozwolenia.
 26. Na terenie Oddziału zabronione jest:
  • posiadanie i spożywanie alkoholu,
  • posiadanie i używanie narkotyków, papierosów i napojów pobudzających (energetyki, kawa, Pepsi, Cola-Cola, itp.), produktów instant (np. zupki chińskie, kisiele itp.) oraz gum do żucia,
  • posiadanie i używanie własnych leków, suplementów diety i preparatów ziołowych,
  • posiadanie przedmiotów ostrych oraz mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. O tym jakie przedmioty są niebezpieczne decyduje personel,
  • posiadanie, korzystanie i przynoszenie przez odwiedzających sprzętu rejestrującego (aparaty fotograficzne, kamery wideo, dyktafony itp.) oraz komputerów, notebooków, tabletów, PSP, iPadów, czytników e-book, telefonów komórkowych, itp. Telefony komórkowe mogą być używane w obecności i na odpowiedzialność opiekuna podczas odwiedzin. Jedyne dopuszczane przedmioty elektroniczne, to odtwarzacze muzyczne (mp3, mp4), wydawane od godz. 17:00 do 20:00 w dni powszednie, od 10:00 do 20:00 w weekendy, święta, dni wolne, wakacje,
  • przynoszenie i używanie gier i filmów zawierających elementy agresji i przemocy,
  • używanie kosmetyków do makijażu.
 27. Wskazane jest ograniczenie biżuterii. Na polecenie personelu pacjent jest zobowiązany ją ściągnąć.
 28. Pacjent powinien szanować sprzęt znajdujący się w Oddziale.
 29. Nie wolno samodzielnie opuszczać terenu Oddziału.
 30. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu wyciągane będą konsekwencje. W szczególnych przypadkach możliwy jest dyscyplinarny wypis z Oddziału.

 

 

Banery/Logo