Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Regulamin dla Odwiedzających

 


 

INFORMACJA W SPRAWIE ODWIEDZIN

SZANOWNI PACJENCI I ICH RODZINY

Na podstawie Zarządzenia nr 81/23 Dyrektora Szpitala z dnia 22.05.2023 r. w sprawie odwiedzin pacjentów leczonych w Szpitalu:

 1. Odwiedziny mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach: 14:00-18:00 oraz w dni świąteczne w godzinach 10:00-18:00.
  Jednoczasowo w sali chorego może odbywać się wizyta 1-2 osób, czas trwania odwiedzin w uzgodnieniu z pielęgniarką dyżurną.
 2. Poza wyznaczonymi godzinami, odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym (zwani dalej „lekarzem”), z uwzględnieniem m.in. bieżącej sytuacji epidemiologicznej w oddziale oraz prawa do kontaktu z bliską osobą, zwłaszcza w przypadku:
  1. pacjentów znajdujących się w stanie terminalnym lub bardzo ciężkim,
  2. pacjentów o złym rokowaniu,
  3. pacjentów małoletnich, którzy potrzebują osobistego kontaktu i wsparcia ze strony opiekunów.
 3. Odwiedziny mogą zostać ograniczone lub wstrzymane decyzją lekarza, z uwagi na m.in. wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego, przebieg procesu leczenia, organizację pracy szpitala (np. procedury dekontaminacji pomieszczeń), prawo do intymności i spokoju pacjentów przebywających we wspólnej przestrzeni (w sali chorych).
 4. Ograniczenie odwiedzin dotyczy przede wszystkim pacjentów: w pierwszej dobie po operacji, objętych izolacją. Wizyty u tych chorych są możliwe na podstawie zgody lekarza.
 5. W przypadku braku możliwości odbycia odwiedzin przez bliskich, personel szpitala będzie w miarę możliwości, wspierał pacjenta w podtrzymywaniu kontaktów w sposób zdalny, np. z wykorzystaniem telefonu lub Internetu.
 6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji takimi jak: objawy przeziębieniowe, gorączka, biegunka i inne.
 7. Osoba odwiedzająca ma obowiązek przestrzegać zasad odwiedzin związanych z ograniczeniem przenoszenia zakażeń: dezynfekcja rąk i stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej, co najmniej chirurgicznej zasłaniającej usta i nos (założona podczas całego pobytu).
 8. W przypadku naruszenia zasad odwiedzin, personel szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie szpitala.

 


REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W ODDZIAŁACH

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  • poszanowania mienia Szpitala,
  • nie zakłócania spokoju pacjentów oraz pracy personelu,
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach,
  • włożenia odzieży ochronnej (jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego Oddziału).
 2. W Szpitalu obowiązuje zakaz:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych,
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  • przynoszenia i podawania chorym żywności (powinna ona odpowiadać zalecanej przez lekarza diecie),
  • siadania osób odwiedzających na łóżkach pacjentów,
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.